แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๖๗)

|