แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๖๙)

|