แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๗๕)

|