แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๗๓)

|