แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๕๑)

|