แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๕๕)

|