แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๑๒๑)

|