แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๗)

|