แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๕)

|