แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๑๖)

|