แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๑๑)

|