แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๘๓)

|