แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๖๑)

|