แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๔๖)

|