แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๕๓)

|