แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๕๑)

|