แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างเครื่องกล รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๑๖)

|