แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๕๖)

|