แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๐๑)

|