แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๐)

|