แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๓๐) [ Update ๑๕ พ.ค. ๖๖]

|