แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๗)

|