แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๔๑)

|