แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (ฺBio Circular Green Economy) รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๓)

|