แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๔๓๔)

|