แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๐๑)

|