แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๒๕)

|