แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๒๐๔)

|