แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๒๐๒)

|