แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดทำภาพ (Infographic) รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๑๑๙๗)

|