แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๒๘)

|