แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๕๘)

|