แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๘๑)

|