แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๖๘)

|