แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑)

|