แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๓๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๘)

|