แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑)

|