แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๑๕)

|