แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่น ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๑๑)

|