แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่น ๔๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๑๓)

|