แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๗๑)

|