แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๒๒)

|