แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๒๔)

|