แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๘๙)

|