แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๗๑)

|