แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๗๓)

|