แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๔)

|