แจ้งรายชื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่น ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๕๐)

|