แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม หลักสูตรรวมช่าง (นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างผังเมือง นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๐๖)

|