แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๐๑)

|